Öğrenme güçlüğü beynin bazı fonksiyonlarındaki aksamayı gösterir ama bir hastalık değildir. Özel ve farklı bir durum olarak değerlendirilmesi gerekir.
ÖÖG’nin etkilediği alanlara bakıldığında daha çok 3 başlık üzerinde durulduğu görülmektedir. Bunlar; disleksi(okuma güçlüğü), disgrafi (yazma güçlüğü) ve diskalkuli (matematik öğrenme güçlüğü) olarak ifade edilmektedir. ÖÖG tanısı alan bireylerin bir kısmında sadece disleksi, diskalkuli veya disgrafi görülebilirken; bir kısmında ise problem yaşanılan alanın dışında aynı anda diğer alanlardan da güçlükler yaşadığı görülmektedir
Disleksi (Okuma Güçlüğü)
Doğumdan başlayıp hayat boyu devam eden öğrenme sürecinin en önemli kilometre taşlarından birisi okuma becerisinin kazanılmasıdır. Fonolojik farkındalık; konuşma akışının cümle, sözcük, hece ve harf gibi ses birimlerine ayrılabileceğinin farkında olma becerisi olarak açıklanmaktadır
Ses-Sembol Eşleme Bilgisi; Bireylerin fonolojik farkındalık kapsamında belirtilen temel becerilerde yaşadıkları sorunlar, alfabeyi öğrenmelerine engel olmakta ve ses-sembol eşlemede problem yaşamalarına neden olmaktadır. İşitilen sese ilişkin önündeki sembollerden eşlemesi veya sembolün seslendirilmesi aşamalarında yaşanılan sorunlar sözcük bilgisi kısmında sözcüklerin doğru bir şekilde okunmasını etkilemektedir.Okumanın tam olarak edinilebilmesi için fonolojik farkındalık, ses sembol eşleme bilgisi, sözcük bilgisi, okuma akıcılığı ve okuduğunu anlama aşamalarının birey tarafından kazanılmış olması gerekmektedir. Sözcük Bilgisi: Ses-sembol eşleme aşaması kazanıldığında birey sözcükleri doğru bir şekilde okuyabilmektedir. Ancak ÖÖG olan öğrencilerin sözcükleri doğru okuyamadıkları ve sözcük tanımadaki otomatikliği kazanamadıkları ortaya çıkmıştır. ÖÖG olan bireyler okurken; a) yanlış okuma, b) çok yavaş okuma, c) heceleme, d) atlama, e) ekleme f) yer değiştirme gibi hatalar yapabilmektedirler. Bireylerin sözcüğü doğru okuma ve tanımada yaşadığı sorunlar akıcı okuma boyutunu da etkilemektedir Akıcı okuma: Bireyin okuma esnasında vurgu, durgu ve tonlamalara dikkat ederek yazılı sembolleri doğru bir biçimde seslendirmesi olarak ifade edilmektedir. Akıcı okumada güçlük yaşayan bireyler; a) kelime hataları yapma, b) sesli okumalarda uygun ses tonunun yakalayamama, c) ritimsiz ve kelime kelime okuma, d) noktalama işaretlerine dikkat etmeme e) konuşma akışını kelimelerle bağdaştırmama gibi problemler .
Akıcı okumada sorunu olan bireyler, okuduğu metni anlamakta güçlük çekmektedirler. Okurken dikkatlerini kelimeyi okumak için harcadıklarından metni anlama boyutu gözden kaçmaktadır.
ÖÖG olan öğrenciler; a) yazarın vermek istediği mesajı anlayamama, b) olay sırasını hatırlayamama, c) belli başlı olayları hatırlamada zorlanma, d) ana duygu ve düşüncenin ne olduğunu anlayamama gibi problemler yaşadıkları görülmektedir. Disgrafi (Yazma Güçlüğü)
Yazı yazma, bilişsel, kinestetik ve ince motor becerilerini kapsamaktadır
El yazısı; a) değişik kalem tutuş şekilleri, b) harflerin birbirinde farklı büyüklük ve şekillerde yazılması, c) el yazısının okunaksız olması, d) eksik harf ve kelimeler, e)cümle bütünlüğünün bozuk olması, f) satır atlama, g) kâğıdın yanlış konumu h) oturma şeklinin yanlış olması gibi sorunlar gözlenmektedir .
Heceleme; a) harf ya da hece atlama-ekleme, b) harfleri ters yazma, c) tersten heceleme
Yazılı ifade; a) yazı yazmaya başlama, yazma ve sonrası diye adlandırılan yazma sürecinin her birinde problem yaşama, b) uygun içerik oluşturma, cümle yapısı, söz dizimi, yazım kuralları ve sözcük dağarcığı gibi gerekli aşamalarda zorluklar, c) metini yapısını anlama ve metindeki yanlışları bulup düzeltme gibi metin bilgisi aşamalarında yaşadığı zorluklar . El yazısı, heceleme ve yazılı ifade alanlarında bireylerin yaşadıkları problemler yazmada güçlük yaşamalarına, yazı yazmaya karşı isteksiz ve ön yargılı olmalarına ve aynı zamanda okuma boyutunun da etkilenmesine yol açmaktadır
Diskalkuli (Matematik Öğrenmede Güçlük)
Bu alanda zorluk yaşayan öğrenciler; ritmik sayma, sayıları öğrenme, matematiksel işlem yapma, saat, para hesabı, ölçme, zihinden işlem yapma ve problem çözme gibi becerilerde zorluklar yaşamakta ve akranlarının gerisinde performans göstermektedir. ÖÖG tanısı alan bireylerin matematik becerilerinde yaşadığı bu zorluklar en başta kendine olan özgüvenini, matematiğe ve matematik dersine olan tutumlarını, sosyal yaşamını, iş hayatını ve meslek seçimini olumsuz bir şekilde etkilemektedir

Çocuklar farklı bireysel özellikler gösterse de ÖÖG olan bireyler belli başlı ortak özellikler gösterebilmektedirler. Bireylerin fark edilmesi adına ortak özelliklerinden bahsedilmesinin hem aileye hem de öğretmenlere yarar sağlayacağı düşünülmektedir. ÖÖG olan bireylerin Ortak özelliklerinin bilinmesinin fark edilmeleri konusunda sağlayacağı yararın dışında, bireysel özelliklerinin getirmiş olduğu ilgi ve yeteneklerinin keşfedilip bunlar üzerinden yola çıkarak öğretim planlamalarının yapılmasıyla öğrenme süreci daha hızlı, kalıcı ve daha eğlenceli olacaktır.
ÖÖG olan öğrenciler okul yaşamlarında akademik alanlarda yaşadıkları zorluklar nedeniyle fark edilmektedir. Okul döneminde fark edilip tanı aldıklarında ve okuma, yazma ve yazılı ifade, matematik kavram ve becerilerini kazanma alanlarında özellikleri dikkate alınınan bireysel eğitime ihtiyaç duyulmaktadır.
Sosyal-Duygusal Özellikler
Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin yaşadığı güçlükler sonucunda sergiledikleri tutumun olumsuz olarak değiştiği ve farklılaştığı göze çarpmaktadır
ÖÖG olan bireyler, tutum ve sosyal ilişki gibi konularda da zorluklar yaşayabilmekte , anlaşılamadıkları için yanlış etiketlere maruz kalmaları uygun sosyal-duygusal beceriler geliştirebilmelerini olumsuz yönde etkilenmektedir
ÖÖG olan öğrenciler; a) zayıf benlik algısı, b) sosyal ipuçlarını yanlış yorumlama, c) empati sorunları d) arkadaşlık kuramama, e) akranları tarafından kabullenmeme, f) grupla çalışma, g) bir konuşmayı veya etkinliği başlatma ve sürdürme ve ı) akranları tarafından başkasına bağımlı görünme gibi sosyal beceri yetersizlikleri ve duygusal problemler gösterebilmektedirler Fiziksel Özellikler
Bireylerin kaba- ince motor ve mekânsal algı alanlarında yaşadıkları problemlerin erken yaşta fark edilerek gerekli desteğin sağlanmasıyla ileride öğrenme aşamasında ortaya çıkabilecek akademik becerilerdeki sorunların önüne geçileceği düşünülmektedir
Dil Gelişimi Özellikleri
Yaşadıkları dil problemleri sebebiyle ne, nerede, niçin gibi soruları cevaplamakta zorlandıkları, söz dizimi hataları yaptıkları, uzamsal, zamansal ve karşılaştırma ilişkilerini ifade etmede güçlük yaşadıkları, mecaz anlamları ve çok anlamlı sözcükleri yorumlayamadıkları görülmektedir
Bilişsel Özellikler
Dikkat ve düşünce beceriler Öğrenmenin her aşamasında dikkatli dinleme fazlasıyla önem arz ederken, bir kişiyi dinlerken beynin o kişinin konuşmalarına odaklanması “dikkat” olarak ifade edilmektedir. Dikkatin göreve katılım, göreve odaklanmayı sürdürme ve seçici dikkat olmak üzere üç boyutu bulunmaktadır. Yapılması gereken görevleri erteleme, bir türlü başlayamama, sık sık ara verme, kaldığı yeri unutma gibi problemlerden dolayı verilen görevi tamamlamakta zorlanmaktadırlar
Bellek
Bebeklik döneminden yetişkinliğin son dönemine kadar bellek tüm alanlardaki öğrenmelerin temelini oluşturmaktadır. Bellek ile ilgili sorunlar ÖÖG olan öğrencilerin okuma, yazma, matematik gibi alanlarda sorunlar yaşamasına neden olabilmektedir
Bellek sorunları ÖÖG olan öğrencilerde yönergeyi ve yapacakları işleri aklında tutamama, çalıştığı halde hatırlayamama, çarpım tablosunu öğrenememe, kişilerin isimlerini öğrenmede zorlanma, formel okumaya geçmeden önceki becerilerden otomatik kelime tanıyamama gibi sorunlara neden olabilmektedir

Okul öncesi dönemde risk grubunda olanların belirlenmesi gerekli desteğin sağlanmasını mümkün kılmakta ve zamanında müdahale edilip olası problemlerin ortaya çıkmasını önlemektedir. Okul öncesi dönemde; sözcük dağarcığı ve dil gelişimi, ince motor becerileri, kopyalama ve resim çizme becerileri, kısa süreli hafıza, nesne bilgisi, 5N1K sorularına verdiği cevaplar gibi becerilere bakılarak çocuğun risk grubunda olup olmayacağı sorgulanabilmektedir.

Add Comment

Phone: 0505 644 49 37
Bostanlı, Karşıyaka/İzmir
Cengiz Kocatoros Sokağı No:30 D:1, 35590